algemene voorwaarden

De website www.brouillon.be is eigendom van Brouillon. De onderneming Brouillon is geregistreerd onder het BTW-nummer BE 0781.654.110. Elke bestelling wordt beschouwd als aanvaarding van de algemene voorwaarden door de koper. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.

  1. Prijzen

De prijzen van de producten en diensten zijn aangegeven in euro's, inclusief BTW en exclusief transportkosten en/of andere belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betalen kan op een van de manieren zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bestellingen worden pas van kracht nadat de betaling door Brouillon is ontvangen. Bij wanbetaling behoudt Brouillon zich het recht voor (de uitvoering van) de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Brouillon behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Indien de aangeboden producten en diensten een prijsverhoging ondergaan in de periode tussen het plaatsen van de bestelling en de uitvoering daarvan, heeft de koper het recht de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de bekendmaking van de prijsverhoging door Brouillon. De aangegeven prijs geldt alleen voor de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijbehorende foto's zijn alleen voor decoratieve doeleinden en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen. De facturen zijn integraal betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Jean Robiestraat 21, 1060 Sint-Gillis, België, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders vermeld op de factuur. Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht betreffende facturen binnen de drie (3) dagen na ontvangst van de factuur gedetailleerd per aangetekend schrijven worden ingediend.
Bij niet-tijdige betalingen zal over de openstaande factuurbedragen een rente van 1% per maand vanaf factuurdatum in rekening worden gebracht, van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Bij niet-betaling en indien een aanmaning per gewone post niet binnen 14 dagen heeft plaatsgevonden, is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de openstaande bedragen. Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of elke andere tekortkoming door de Koper van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten op te schorten met de Koper of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst, en onmiddellijke betaling te eisen van alle schulden, zelfs die nog niet vervallen, of de levering enkel te doen tegen contante betaling, niettegenstaande eerdere overeenkomsten en onverminderd eventuele andere rechten die wij mogelijk hebben. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking aan onze zijde van het recht om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

2. Aanvaarding van de bestelling

Een bestelling bindt Brouillon pas nadat deze door Brouillon per e-mail is bevestigd of totdat met de uitvoering van de bestelling is begonnen. Brouillon behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de uitvoering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle productinformatie, prijzen en bestelinformatie zijn te allen tijde onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en correcties.

3. Levering

De door Brouillon opgegeven levertijden zijn indicatief. De uiterste levertijd is veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling per bankoverschrijving waarbij de uiterste levertijd 7 dagen na ontvangst van betaling is. Overschrijding van een levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding, noch het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de levertijd zodanig is overschreden dat van de koper redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd om de overeenkomst na te komen. De koper heeft in dat geval het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst zo nodig te ontbinden. De koper is aansprakelijk voor onjuiste levering als gevolg van een onjuist afleveradres. In dat geval kunnen er extra kosten van toepassing zijn. Bij niet-levering worden alle door de koper betaalde bedragen terugbetaald zonder rente of enige andere vergoeding. Indien u een product bestelt dat niet op voorraad is, wordt dit gecommuniceerd. Zodra de te leveren producten op het aangegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, wat deze producten betreft, over op de koper. Leveringen gebeuren persoonlijk, per post of per koerier. De leverings- of verzendkosten worden aan u gecommuniceerd voordat u uw aankoop bevestigt. Indien de verzendkosten niet automatisch kunnen worden berekend, wordt dit vermeld en/of wordt een indicatie van de verzendkosten gegeven.

4. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Brouillon tot volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, interesten en erelonen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

5. Klachten

Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten worden gericht aan Brouillon via info@brouillon.be. Indien de levering niet in overeenstemming is met de bestelling van de koper, moeten klachten binnen zeven (7) dagen na de bestelling worden ingediend. In geval van verborgen gebreken, binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontdekking van de fout. In deze schriftelijke communicatie dient de koper de schade te omschrijven en de schade te bewijzen via foto.

6. Garantie:

De garantie van Brouillon is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de wet voor consumentengaranties, beide vermeld in het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Brouillon is aansprakelijk voor schade indien deze het gevolg is van grove schuld of opzet. Brouillon is niet aansprakelijk voor algemene of specifieke indirecte schade, van welke aard dan ook, die door de koper zou zijn veroorzaakt.

7. Retourneren

De consument dient de via onze webshop gekochte producten binnen de wettelijke termijn van veertien (14) dagen na de besteldatum terug te sturen. Brouillon zal de producten exclusief verzendkosten terugbetalen onder de volgende voorwaarden:

  • De termijn van veertien (14) dagen voor retourneren wordt gerespecteerd, deze termijn wordt gerekend vanaf de besteldatum.
  • Stuur een e-mail naar info@brouillon.be om ons te laten weten welk product je retourneert.
  • U dient het product in dezelfde verpakking terug te sturen.
  • Als er een extra cadeau bij de bestelling zit, wordt deze ook geretourneerd.

Indien de consument het product beschadigd heeft ontvangen, dient op de dag van ontvangst een bewijs te worden overlegd met een gedateerde foto. Je kan de foto doorsturen naar "info@brouillon.be".

  • Indien de retourzending correct is, stuurt Brouillon uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen een nieuwe bestelling.
8. Overmacht


Brouillon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de uitvoering of niet-uitvoering van haar verplichtingen veroorzaakt door omstandigheden buiten de controle van Brouillon. Deze omstandigheden omvatten problemen met de aanvoer of gebrek aan grondstoffen, onderbreking of permanente stopzetting van de productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van bedrijfsstoring of handelsgeschillen, stroomstoringen of niet of niet-tijdige levering van Brouillon en/of leveranciers van Brouillon, zelfs indien deze omstandigheden te verwachten zijn. Indien Brouillon niet direct optreedt tegen een tekortkoming jegens de koper, kan dit geenszins worden gezien als nalatigheid van Brouillon om later tegen deze tekortkoming op te treden.

9. Intellectuele eigendom

Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze uitingen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan ons, onze leveranciers of andere rechthebbenden. Het is niet toegestaan ​​gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. U mag bijvoorbeeld geen tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurencombinaties, enz... kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met Brouillon is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België. De Koper kan het herroepingsrecht uitoefenen binnen veertien (14) dagen na levering van het product of na ondertekening van een dienstenovereenkomst zonder boete en zonder opgave van reden.

Heb je ideeën voor winkels in je buurt? Laat het ons weten!